“ครู อบจ.” พัฒนาองค์ความรู้ ด้านงานวินัย

วันที่ 25 มีนาคม 2566 ที่ โรงแรมแคนทารี่โคราช อ.เมือง #นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัยของบุคลากรในสังกัด อบจ.นครราชสีมา ประจำปี 2566 เพื่อให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สามารถพัฒนา ขยายองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องมีเอกภาพและ เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติหน้าที่ยิ่งขึ้น สามารถปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยของทางราชการได้อย่างถูกต้องมีคุณธรรมจริยธรรม
โดยมี นางวรรณภา นวลฉิมพลี ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่, นายวินุลาศ เจริญชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสูงเนิน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, นางบุญสุดา แก้วกระจาย หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อม หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการกอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นเกียรติ
🙏🏻ขอขอบคุณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ได้สนับสนุนวิทยากร คุณสิริรัตน์ แตงรอด นิติกรชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมครั้งนี้