พบผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดฯ
วันที่ 31 มีนาคม 2566 ที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา #นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดฯ เพื่อเรียนรู้ระหว่างโรงเรียน พร้อมกับจัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการศึกษา ให้แก่ นักเรียนที่มีผลการเรียนดี แต่ด้อยโอกาส ตามโครงการทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน อบจ.นครราชสีมา กลุ่มที่ 1 จำนวน 1,250 คน รวมเป็นเงิน 2,500,000 บาท
โดยมี นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ปธ.สภาอบจ., นายวิสูตร เจริญสันธิ์ ส.อบจ.อ.จักราช, ผู้อำนวยการสถานศึกษา รร.ในสังกัด อบจ. คณะครู และนักเรียน เข้าร่วม