“สน.คลัง” ร่วม “หน่วยตรวจสอบภายใน” จัดอบรมผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ หวังประสิทธิภาพการทำงานให้สูงขึ้น
วันที่ 7 เมษายน 2566 ที่ โรงแรมเซ็นเตอร์พ้อยท์ เทอร์มินอล 21 โคราช อ.เมือง #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดงานอบรมผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ โรงเรียน สถานีขนส่ง และ รพ.สต. ในสังกัด อบจ.นครราชสีมา ประจำปี 2566 เพื่อให้ข้าราชการและพนักงานที่ปฏิบัติงาน มีความรู้ด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ สามารถฝึกปฏิบัติบันทึกบัญชีจริง มีระเบียบและหลักเกณฑ์มาตรฐานตามระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ และเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง
โดยมี นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภา อบจ.,พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษาฯ,นางอุไรวรรณ ภัทรปิติพล ผอ.สำนักคลัง,นายเตชิต วัชรเมธาพงศ์ ผอ.กองสาธารณสุข ,นางบุญสุดา แก้วกระจาย หัวหน้าสำนักปลัดฯ ร่วมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้บริหารสถานศึกษา, ผู้อำนวยการ รพ.สต. และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงาน
🙏🏻ขอขอบคุณ นายชัชนัย อุดทา รอง ปลัด ทต. กุดดินจี่ พร้อมคณะวิทยากร ทุกท่าน ที่มาให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม