กายสบาย…ใจสบาย…”ธรรมะช่วยได้”!!!
วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ที่ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดกิจกรรม“ปฏิบัติธรรมสำหรับผู้สูงอายุ” เพื่อเป็นการน้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข รวมถึงให้ผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่มีสุขภาพจิตที่ดี มีสติในการแก้ไขปัยหาอันจะก่อให้เกิดความสงบร่มเย็น ที่สำคัญเป็นการบำบัดและดูแลทางด้านจิตใจ เพราะกิจกรรมจะเน้นให้ผู้สูงอายุรับฟังการบรรยายธรรม “การปฏิบัติธรรม นำมาซึ่งความสุข” โดยพระวิทยากร พระครูสังฆพิพัฒน์ เจ้าอาวาสวัดม่วง และ รับฟังการบรรยายธรรม “ชราอย่างไร ให้ใจมีสุข” โดยพระวิทยากร พระอธิการทิม สิริปัญโญ จากวัดมะเริงน้อย นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการ การฝึกปฏิบัติ การนั่งสมาธิ การสนทนาธรรม และ การตอบปัญหาข้อสงสัยทางธรรมในการดำเนินชีวิต
โดยมี นายกมลศักดิ์ เกษเมธีการุณ รองนายก อบจ., พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ., นางรังสิยา นุทกิจ ผอ.กองสวัสดิการสังคม พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กองสวัสดิการสังคม ร่วมเป็นเกียรติในพิธี