“สูงวัย อย่าง สมวัย” ใส่ใจสุขภาพ
วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ที่ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดกิจกรรม“ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ” เพื่อแก้ปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุ ช่วยเหลือให้มีสมรรถนะด้านสุขภาพที่ดี ลดและป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากอาการเจ็บป่วย ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสแสดงศักยภาพในการดูแล ฟื้นฟูสุขภาพของตนเอง ให้สามารถคงไว้ซึ่งความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำวันให้ได้นานที่สุด
กิจกรรมเน้นการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ สัดส่วนอาหารที่เหมาะสมกับผู้ป่วยเฉพาะโรค การส่งเสริมสุขภาพจิตและสร้างความเข็มแข็งทางใจ การดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน การฝึกปฏิบัติ การออกกำลังกายให้เหมาะสมในผู้สูงอายุ โดย น.ส.จิรัฐติกาล ดวงสา นักโภชนาการชำนาญการ รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์, ทต.ญ.ณมน เพ็ชรนิล หน.งานทันตสาธารณสุข และ น.ส.นันทิยา ชุละดี นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา บรรยายให้ความรู้ด้าน”การดูแลสุขภาพช่องปากและฟันในผู้สูงอายุ” และ “ร่างกายแข็งแรงสมวัย ฝึกออกกำลังกายและการเคลื่อนไหวในผู้สูงวัย”
โดยมี นายกมลศักดิ์ เกษเมธีการุณ รองนายก อบจ., พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ., นางรังสิยา นุทกิจ ผอ.กองสวัสดิการสังคม พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กองสวัสดิการสังคม ร่วมเป็นเกียรติในพิธี