ผู้ปกครองนักเรียน รับฟังนโยบายด้านการศึกษา
วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ที่ หอประชุม โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม อ.ชุมพวง #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม ประจำปี 2566 โดยมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา และบุคลากรที่มีวิสัยทัศน์ จัดการศึกษาตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ พัฒนาเด็กให้เป็นผู้มีความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม พร้อมร่วมบันทึก MOU ทางวิชาการส่งเสริมให้เด็กได้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ ทั้งนี้ได้มอบทุนการศึกษาช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นให้กับนักเรียนที่เรียนดีขาดแคลนทุนทรัพย์ และนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน อบจ.นครราชสีมา
โดยมี พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายกฯ, นางนารดา อึ้งสวัสดิ์ ส.อบจ.อ.ชุมพวง, นายมนูญ ลีสม นายก อบต.โนนตูม, นางบุษกร ตะวัน ผู้บริหารโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม พร้อมด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ผู้อำนวยการ รพ.สต. และผู้ปกครองนักเรียน
🙏ขอขอบคุณ นายธีรยุทธ ตะวัน ผู้บริหารสถานศึกษา พร้อม รองผู้บริหาร และคุณครูทุกท่าน