อบจ.โคราช เตรียมวางแนวทางยกระดับโรงเรียนขนาดเล็ก ด้วยหลักสูตรแบบ STEAM ศึกษา
วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมรวงผึ้ง สำนักงาน อบจ.นครราชสีมา นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา พร้อมด้วย ผศ.ดร.สุวัฒน์ ผาบจันดา คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏนครราชสีมา นายอาคม หาญสงคราม คณะที่ปรึกษาด้านการศึกษา และ นายวินุลาศ เจริญชัย ผอ.รร.สูงเนิน รก.ผอ.สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมหารือแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก ภายใต้โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบสะตีมศึกษา (STEAM education) ด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และ หนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งโรงเรียน (One School One Product) ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด อบจ.นครราชสีมา ให้ทัดเทียมโรงเรียนอื่นๆ ได้อย่างมีคุณภาพและเต็มศักยภาพ