ประชุมผู้ปกครองนักเรียน รร.ปรางค์ทองวิทยา อ.คง
วันที่ 2 มิถุนายน 2566 ที่ หอประชุมโรงเรียนปรางค์ทองวิทยา อ.คง #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนปรางค์ทองวิทยา ประจำปี2566 โดยมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา และบุคลากรที่มีวิสัยทัศน์ นำเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้จัดการศึกษาตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ พัฒนาเด็กให้เป็นผู้มีความรู้ ทักษะ คุณธรรมจริยธรรม สนับสนุนการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ พร้อมส่งเสริมให้เด็กได้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ได้มอบประกาศนียบัตรและทุนการศึกษาช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นให้กับนักเรียนชั้นมัธยมต้น -มัธยมปลายในสังกัด อบจ. นครราชสีมา
โดยมี พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายกฯ, นายนพวิทย์ ควรขุนทด ส.อบจ.อ.คง, นายพรเทพ ศิริโรจนกุล อดีต ส.อบจ.อ.ปักธงชัย เขต 2, นายพรภิรมย์ มีโค ผอ.รพ.สต.บ้านปรางค์, นายโฆษิตย์ สว่างไธสง ผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมด้วยรองผู้บริหาร, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, คณะครู และผู้ปกครองนักเรียน
🎉ขอแสดงความยินดีกับ นางจุฬาลักษณ์ มาลาสี รางวัลชนะเลิศประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ งาน “KORAT PAO Education & Innovation Fair 2023” ในครั้งนี้