ติวเข้มหลักสูตร IT เพื่อพัฒนาระบบงาน อบจ.โคราช
วันที่ 7 มิถุนายน 2566 ที่ รร.เซ็นเตอร์พอยต์ เทอร์มินอล 21 โคราช นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานบุคลากรกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ อบจ.นครราชสีมา จำนวน 70 คน ให้มีความรู้ความเข้าใจในการทำงาน โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมืออาชีพ รวมถึงการปรับกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนในการทำงาน ลดการใช้กระดาษ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ที่สำคัญเนื้อหาแก่นแท้ของงาน IT สามารถนำมาใช้งานได้จริงเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ภายใต้ระเบียบข้อบังคับของทางราชการ
โดยมี นายตวงสิทธิ์ อภิชัยบุคคล รองปลัด อบจ., นายชัยเกียรติ เกสรบัวทอง ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ, นางวรรณภา นวลฉิมพลี ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ และหัวหน้าส่วนงาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธี
ขอขอบคุณ ดร.วีรอร อุดมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วิทยากรบรรยายให้ความรู้เพื่อโอกาสและการเปิดมุมมองใหม่ของแนวทางการทำงานในอนาคต