องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยกองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดทำรายงานผลด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นข้อมูลให้หน่วยงานภายในองค์กรได้พัฒนา ปรับปรุงภารกิจ เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม รวมถึงส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อีกทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการให้มีคุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

รวมโครงการรวมทั้งหมด