กิจกรรมพัฒนาบทบาทสตรี
วันที่ 6 มิถุนายน 2566 ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองตาคง #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาบทบาทสตรีและผู้นำชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และศึกษาดูงาน ประจำปี2566 เพื่อพัฒนาศักยภาพ นำความรู้ ประสบการณ์ดีๆ มาพัฒนากลุ่มอาชีพสู่การเป็นวิสาหกิจชุมชน เกิดประโยชน์ต่อสังคม พร้อมให้การสนับสนุนการจำหน่ายสินค้าของกลุ่มพัฒนาสตรี ต.หนองบัวศาลา
โดยมี นายจำเริญ เปล้ากระโทก นายก อบต.หนองบัวศาลา พร้อมด้วยรองผู้บริหาร, ประธานสภา, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้นำท้องถิ่น, วิทยากร และพี่น้อง ต.หนองบัวศาลา ร่วมงาน