เปิดให้ความรู้เลี้ยงหมูหลุมอินทรีย์วิถีชุมชน
วันที่ 8 มิถุนายน 2566 ที่ โรงแรมโคราช โฮเต็ล #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ
กิจกรรมที่1 หลักสูตรการเลี้ยงหมูหลุมอินทรีย์ วิถีชุมชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนให้มีความรู้ ความชำนาญในวิชาชีพ เช่น ความสำคัญของพันธุ์หมู, เทคนิคการเลี้ยงหมูหลุมอินทรีย์, การทำน้ำหมักผลไม้, การทำจุลินทรีย์ท้องถิ่น และการทำอาหารหมู เป็นต้น เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ สามารถพึ่งพาตนเอง และเลี้ยงครอบครัวต่อไป โดยมีนายกมลศักดิ์ เกษเมธีการุณ รองนายก อบจ.นม. พร้อมด้วยนายศารุมภ์ โหม่งสูงเนิน พาณิชย์จังหวัด, นางรังสิยา นุทกิจ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพี่น้องประชาชน ร่วมพิธี
🙏ขอขอบคุณวิทยากรนายวิวัฒน์ กัลยาลัง นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ หัวหน้างานจัดการฟาร์มสุกร ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ และนางภณิดา เจริญยุทธ พยาบาลวิชาการชำนาญการ สาธารณสุขจังหวัด ที่มาให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้