พิธีกร Gen ใหม่ กล้าพูด กล้าแสดงออก
สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่องค์กร
วันที่ 15 มิถุนายน 2566 ที่ โรงแรมเรนทรีเรซิเดนซ์ ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา มอบหมายให้ นายตวงสิทธิ์ อภิชัยบุคคล รองปลัด อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานประชาสัมพันธ์ อบจ.นครราชสีมา “เทคนิคการพูดและพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเป็นพิธีกร” เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและสนับสนุนพิธีกรรุ่นใหม่ ให้กล้าพูด กล้าแสดงออก และเชื่อมั่นในตนเองอย่างเหมาะสม โดยมีนายชัยเกียรติ เกษรบัวทอง ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ, นายเสกสรรค์ อารีเอื้อ หัวหน้าฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ พร้อมผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 50 คน เข้าร่วม
🙏🏻ขอขอบคุณ อาจารย์จิณณพัต ตั้งดวงมานิตย์ และ อาจารย์หทัยกนก กวีกิจศุภัค คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ที่มาให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม