ยกระดับคุณภาพชีวิตชาว อ.จักราช
วันที่ 17 มิถุนายน 2566 ที่ หอประชุมที่ว่าการอำเภอจักราช #นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดการพัฒนาศักยภาพประชาชนตามศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน อำเภอจักราช เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของชาวอำเภอจักราช
โดยมี นายวิสูตร เจริญสันต์ ส.อบจ.อ.จักราช ผู้นำท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน อ.จักราช เข้าร่วม
ขอขอบคุณ นายสรคุปต์ สินธุวานิช วิทยากรจาก เกษตร อ.จักราช และ นายสมภพ พุทธรักษาวิทยากรจาก ศูนย์ซีเบิร์ธ อ.จักราช