“สร้างทักษะ ความรู้ และสมรรถนะที่เหมาะสม เพื่อความก้าวหน้าของบุคลากร อบจ.นครราชสีมา”
วันที่ 20 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมสตาเวลล์ บาหลี #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับปฏิบัติการและปฏิบัติงาน” ประจำปี พ.ศ.2566 เพื่อพัฒนาทักษะผู้ปฏิบัติของบุคลากรในสังกัด อบจ.นครราชสีมา ให้ผู้เข้าร่วมอบรมตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของผู้ปฎิบัติงาน ให้สามารถเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ ที่รับผิดชอบให้ตรงกับมาตรฐานตำแหน่งที่กำหนดไว้ให้เกิดทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ สร้างความสัมพันธ์ในองค์กร และมีการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ในการทำงาน เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อปฏิบัติงาน เพิ่มทักษะที่เกี่ยวกับกระบวนการคิด สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นบุคลกรในสังกัด อบจ.นครราชสีมา ทั้งหมดจำนวน 160 คน
โดยมี นางอุไรวรรณ ภัทรปิติพล ผอ.สำนักคลัง, นายพงษ์พิมล คำลอย ผอ.สำนักการศึกษาและวัฒนธรรม, นายจิรายุทธ อาสาเสน เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด, นางวรรณภา นวลฉิมพลี ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ , นายเตชิต วัชรเมธาพงษ์ ผอ.กองสาธารณสุข, และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด
🙏🏻ขอขอบคุณ นายทองใบ หนูไพล ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการฝึกอบรม