ส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุฯ
วันที่ 26 มิถุนายน 2566 ที่ ห้องประชุมโรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” อ.สีคิ้ว #นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 2 เพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดนครราชสีมา ให้นำความรู้ไปพัฒนาด้านเสริมสร้างรายได้ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 40 คน
โดยมี นายศิริพงศ์ มกรพงศ์ ส.อบจ.อ.สีคิ้ว เขต 1, นายเลิศชัย ธนประศาสน์ ส.อบจ.อ.สีคิ้ว เขต 2, นายเชาวลิต เกิดกลาง ผอ.รร.สีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา”, นางรังสิยา นุทกิจ ผอ.กองสวัสดิการสังคม คณะครู และเจ้าหน้าที่ อบจ.นครราชสีมา เข้าร่วม
ขอขอบคุณวิทยากรจาก สำนักงานพัฒนาชุมชน อ.สีคิ้ว ที่มาให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม