สร้างองค์ความรู้ ผลักดันเทคโนโลยี ยกระดับคุณภาพชีวิตพี่น้อง “ชาวมันสำปะหลัง”
วันที่ 29 มิถุนายน 2566 ที่ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการปรับปรุงดินสำหรับการปลูกมันสำปะหลัง โดยใช้ของเหลือจากอุตสาหกรรมมันสําปะหลัง ระยะที่ 2 ในรุ่นที่ 1 สำหรับประชาชนที่สนใจ จากเขต อ.เมืองนครราชสีมา, อ.ปักธงชัย, อ.สีคิ้ว, อ.ครบุรี และ อ.เสิงสาง เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมีเนื้อหา ด้านการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลัง การปรับปรุงดินอย่างถูกวิธี ลดต้นทุน แก้ไขปัญหาโรคและแมลง และการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
โดยมี พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ รองนายก อบจ., นายสมชาย แพทย์เมืองจันทร์ ส.อบจ.เสิงสาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เครือข่ายอุตสาหกรรม ร่วมกิจกรรม
🙏ขอขอบคุณวิทยากร ผศ.ดร.ฐิติพร มะชิโกวา และผศ.ดร.สุดชล วุ้นประเสริฐ อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้