อบจ.โคราช เซ็น MOU ร่วมหลักสูตร “ทวิศึกษา” แนวใหม่
วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 ที่วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี อ.โชคชัย จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) แนวใหม่” ระหว่าง สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา โดย นายธนภัทร แสงจันทร์ ผอ.สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดย นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ในการดำเนินโครงการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) แนวใหม่ เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่าง สนง.อาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา และ อบจ.นครราชสีมา มุ่งเน้นตอบสนองความต้องการในการเรียนสายอาชีพของนักเรียนมัธยมศึกษา ตลอดจนสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา รวมถึงการส่งเสริม พัฒนา และผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพให้มีปริมาณ และคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการกำลังคน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
โดยมี นายสายันห์ ประโกสันตัง ผอ.วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี และ นายศักดา บาลศิริ ผอ.รร.หนองบุญมากพิทยาคม ลงนามเป็นพยานในบันทึกข้อตกลง
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ มีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 6 แห่ง ที่ได้ลงนามร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี ประกอบด้วย รร.หนองบุญมากพิทยาคม สังกัด อบจ.นครราชสีมา, รร.เมืองคง สังกัด สพม.นครราชสีมา, รร.ขามสะแกแสง สังกัด สพม.นครราชสีมา, รร.โนนสมบูรณ์วิทยา สังกัด สพม.นครราชสีมา, รร.ห้วยแถลงพิทยาคม สังกัด สพม.นครราสีมา และ รร.เจียรวนนท์ อุทิศ 2 สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 3