ธรรมะดี ชีวิตมีสุข
วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ที่ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดการปฏิบัติธรรมสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 เพื่อให้ผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่ได้นำความรู้ที่ได้จากการฟังธรรมะ มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขและมีสุขภาพจิตที่ดี ส่งผลให้มีสุขภาพกายที่แข็งแรง ซึ่งมีผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่ในสถานสงเคราะห์คนชราฯ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน 64 คน โดยมี นางณิชาสุธนี นกนอก หน.ฝ่ายสถานสงเคราะห์คนชราฯ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ อบจ.นม. ร่วมเป็นเกียรติ
ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์ พระวิทยากรจาก วัดหนองจะบก พระนฤพนธ์ มหาสกโก บรรยายธรรม หัวข้อ “ธรรมมะสำหรับผู้สูงอายุ” มาบรรยายพระธรรมเทศในครั้งนี้