โคราชเมือง GI
“GI Fest @ Korat”
วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ที่ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช #พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ รองนายก อบจ.นครราชสีมา ร่วมงานโคราชเมือง GI “GI Fest @ Korat” โดยมีนายสยาม ศิริมงคล ผวจ.นครราชสีมา เป็นประธาน ซึ่งงานนี้จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัด เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่าย สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียน GI ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แหล่งผลิต เชื่อมโยงการท่องเที่ยวในชุมชนผู้ผลิตสินค้า และยกระดับเพื่อผลักดันให้เศรษฐกิจฐานรากของประเทศมีความมั่นคงและยั่งยืน