ผู้อำนวยการสถานศึกษา เตรียมพร้อมรายงานผลพัฒนางาน PA
วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ที่ หอประชุมโรงเรียนกุดจิกวิทยา อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา #นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดการประชุมซักซ้อมเตรียมความพร้อมการเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานตามบันทึกข้อตกลงพัฒนางาน PA ของผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อให้การเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานตามบันทึกข้อตกลงพัฒนางาน PA ของผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดอบจ.นครราชสีมาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 50 คน
ขอขอบคุณวิทยากร นายวัชรภัทร เตชะวัฒนศิริดำรง อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ที่มาให้ความรู้แก่คณะผู้บริหาร และคณะบุคลากรทางการศึกษา