อบจ.โคราช ดัน “GIS” ปั้นท้องถิ่นลุยสมาร์ทซิตี้
“GIS KORAT PAO SMART PROVINCE”
วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 ที่ โรงแรม ดิ อิมพีเรียล คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา, นายอานนท์ ภูสมที หน.กลุ่มงานวิชาการผังเมือง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด, รศ.ดร.ธราวุฒิ บุญเหลือ ปธ.หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (การวางผังเมืองและชุมชนอัจฉริยะ) หน.หน่วยวิจัยและพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะ (RDSC) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ม.มหาสารคาม, รศ.ดร.นิคม บุญญานุสิทธิ์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์ มทร.อีสาน และ อ.ศุภชาติ บุตรดีขันธ์ ที่ปรึกษาศูนย์สารสนเทศฯ เพื่อการพัฒนาเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์ มทร.อีสาน ร่วมเสวนาทิศทางและการขับเคลื่อนพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ “GIS KORAT PAO SMART PROVINCE”
ทั้งนี้ภายหลังเสร็จสิ้นการเสวนา อบจ.นครราชสีมา โดย นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ. ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ร่วมกับ อปท.จ.นครราชสีมา โดย นายจำเริญ เปล้ากระโทก ปธ.ชมรมนายก อบต.จ.นครราชสีมา และ นายยงยุทธ คำประพันธ์ ทต.พึงสำโรง อ.แก้งสนามนาง โดยมี นายอนันต์ ถ้ำทอง ท้องถิ่นจังหวัด และ นายธีระชัย เทพนอก ผอ.สำนักช่าง อบจ.นครราชสีมา ลงนามเป็นพยานในบันทึกข้อตกลงฉบับดังกล่าว เพื่อให้ จ.นครราชสีมาก้าวสู่สมาร์ทซิตี้ ภายใต้จุดมุ่งหมายเดียวกันคือการบริหารจัดการเมืองแบบบูรณาการด้วยการนำข้อมูลเชิงพื้นที่เข้ามาช่วยวิเคราะห์ปัญหาในชุมชนเพื่อแก้ปัญหาและสร้างประโยชน์งานบริการประชาชน ให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ไม่ว่าจะเป็นในด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณสุข สาธารณูปโภค และในทุก ๆ ด้าน ให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และ แม่นยำ ด้วยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information System, GIS) เข้ามามีส่วนช่วยนั่นเอง
อย่างไรก็ตาม เมื่อจบการเสวนาและลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกันแล้ว อบจ.นครราชสีมา ยังได้จัดอบรมให้ความรู้ด้านการสำรวจจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)ใน จ.นครราชสีมา แบบบูรณาการ จำนวน 4 รุ่น ๆ ละ 40 อปท. จนครบทั้ง 332 แห่ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจพร้อมนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง ซึ่งการอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 27 กรกฎาคม 2566 นี้ ณ โรงแรมสบาย โฮเทล จ.นครราชสีมา