อัพสกิล “ข้าราชการ อบจ.” ทักษะหลักสูตรการขึ้นตำแหน่งระดับสูง
วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 ที่ โรงแรมเดอะริช โฮเทล อ.เมืองนครราชสีมา #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนา “หลักสูตร การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในการดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น ประจำปี พ.ศ. 2566” เพื่อเป็นแนวทางให้แก่ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ในสังกัด อบจ.นครราชสีมา สามารถนำความรู้ประยุกต์ใช้ด้านการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และเป็นระบบ พร้อมที่จะมีทักษะและสมรรถนะที่เหมาะสมกับตำแหน่งในการปฏิบัติงานของตนเอง ได้ตรงตามภารกิจ อำนาจหน้าที่ สามารถนำเสนอวิสัยทัศน์ และเสริมสร้างแนวทางการนำเสนอผลงานทางวิชาการในการดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น เพื่อพัฒนาตนเองและองค์กร ต่อไป ซึ่งกองการเจ้าหน้าที่ได้จัดฝึกอบรม บุคลากรในสังกัดอบจ.นครราชสีมา รุ่นที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2566 จำนวน 126 คน
นอกจากพิธีเปิดโครงการฯ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ยังได้ประกาศเจตนารมณ์ในการปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานของแผ่นดินด้านการปกครองด้วยความสำนึกและตระหนักในความรับผิดชอบที่มีอยู่จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ตามแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมโดยเต็มกำลังความสามารถจะยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และอบจ.นครราชสีมา ขอประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) พร้อมทั้งจะยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
โดยมี พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ รองนายก อบจ.นครราชสีมา, นางวรรณภา นวลฉิมพลี ผอ.กองการเจ้าหน้าที่, นายจิรายุทธ อาสาเสน เลขานุการอบจ. และหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เข้าร่วม
🙏ขอขอบคุณวิทยากร นายศราวุธ ป้อมสินทรัพย์ และนางสาวภฤศมน ศิริธนาไพศาล จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่มาให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม