อบจ.โคราช หนุนภารกิจทัณฑสถานหญิงฯ
สร้างอาชีพให้ผู้ต้องขังขณะต้องโทษและหลังพ้นโทษ
วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 ที่ห้องประชุมรวงผึ้ง อบจ.นครราชสีมา #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา และ นางสาวพรทิพย์ รัตนชัยฤทธิ์ ผอ.ทัณฑสถานหญิง ลงนามบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุน ระหว่าง อบจ.นครราชสีมา และ ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา ในความร่วมมือดำเนินโครงการ “พัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจ”
ซึ่ง อบจ.นครราชสีมา ได้มอบเงินอุดหนุนจำนวน 113,950 บาท เพื่อให้ทัณฑสถานหญิงฯ นำไปจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้ผู้ต้องขังได้รับการฝึกอาชีพ พัฒนาความรู้ ทักษะ ฝีมือแรงงาน ส่งเสริมให้ผู้ต้องขังมีงานทำ นับเป็นการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในทางเศรษฐกิจอีกทางหนึ่ง ที่สำคัญ ผู้ต้องขังสามารถนำความรู้ต่างๆ ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว ทั้งระหว่างที่ถูกคุมขังและหลังจากได้รับอิสรภาพต่อไป
📝 บันทึกข้อตกลงฯ ฉบับนี้ มี นายกมลศักดิ์ เกษเมธีการุณ รองนายก อบจ.นครราชสีมา และ นางรังสิยา นุทกิจ ผอ.กองสวัสดิการสังคม ลงนามเป็นพยานฝ่ายผู้ให้เงินอุดหนุน ร่วมด้วย น.ส.สุกัญญา ไทยน้อย ผอ.ส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง และ นางอรฤดี แก่นแก้ว หน.ฝ่ายฝึกวิชาชีพ ลงนามเป็นพยานฝ่ายผู้รับเงินอุดหนุน โดยมี นายวุฒิชัย วงค์ปัญโญ ปลัด อบจ.นครราชสีมา นายตวงสิทธิ์ อภิชัยบุคคล รองปลัด อบจ. นางรังสิยา นุทกิจ ผอ.กองสวัสดิการสังคม นางประสงค์ สิงห์ผักแว่น หน.ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ และ น.ส.ธัญรดี รักจันทึก หน.ศูนย์ประสานงานฯ อ.สีคิ้ว ร่วมพิธี