การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา”
วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ที่ สนามกีฬาโรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” อ.สีคิ้ว #นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.นครราชสีมา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน “ยี่โถเกมส์ 66” โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้จักสามัคคี ห่างไกลสิ่งเสพติด ทั้งยังฝึกให้นักเรียนปฏิบัติตนตามกฎ กติกา
โดยมี นายสมชาย อำพันกาญจน์ นายอำเภอสีคิ้ว เป็นประธานในพิธี นายศิริพงศ์ มกรพงศ์ ส.อบจ.อ.สีคิ้ว เขต 1, นายเลิศชัย ธนประศาสน์ ส.อบจ.อ.สีคิ้ว เขต 2, นายพงษ์พิมล คำลอย ผอ.สำนักการศึกษฯ, นายเชาวลิต เกิดกลาง ผอ.รร.สีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” คณะครู และนักเรียน ร่วมพิธี