“อบจ.โคราช” MOU “เทคนิคบัวใหญ่” สร้างโอกาส ความเสมอภาคทางการศึกษา
วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ที่ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) การจัดการศึกษา “เรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) แนวใหม่” ระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ โดย นายธีรชัย ภูทอง ผอ.วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ และ โรงเรียนคู่ความร่วมมือใน สังกัด อบจ.นครราชสีมา ได้แก่ โรงเรียนประทาย, โรงเรียนบัวใหญ่, โรงเรียนบัวลาย และโรงเรียนวัดประชานิมิตร ในการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) แนวใหม่ ในโอกาสที่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้เสนอรายชื่อสถานศึกษาในสังกัด อบจ. ให้เป็นสถานศึกษาที่ วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ สามารถรับนักเรียน เข้าโครงการฯ ดังกล่าวได้
ในโอกาสนี้ อบจ.นครราชสีมา มีความยินดี พร้อมที่จะบูรณาการการทำงานร่วมกัน ให้เกิดความร่วมมือกับ วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ เต็มที่ เพื่อนำพาเด็กๆ นักเรียนในสังกัดได้ก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างมีอนาคต ขับเคลื่อน สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อผลิตกำลัง “คน..สายวิชาชีพ” ให้มีคุณภาพและปริมาณเป็นการตอบสนองความต้องการด้านแรงงาน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไป
โดยมี นายพงษ์พิมล คำลอย ผอ.สำนักศึกษาฯ ,นายจิรยุทธ อาสาเสน เลขานุการ อบจ., นางวรรณภา นวลฉิมพลี ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วย ประธานกลุ่มสถานศึกษาในสังกัด ทั้ง 6 กลุ่ม, ผู้อำนวยการสถานศึกษา, คณะครู และบุคลาการทางการศึกษา ร่วมพิธี