“บาริสต้า”..ชงกาแฟอย่างมืออาชีพ
วันที่ 3 สิงหาคม 2566 ที่ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเจริญภัณฑ์เบเกอรี่ #นายกมลศักดิ์ เกษเมธีการุณ รองนายก อบจ.นครราชสีมา เปิดงานอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม หลักสูตรการชงกาแฟอย่างมืออาชีพ “บาริสต้า” ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และสามารถนำไปใช้เพื่อการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว โดยมี นายอดุลย์ อยู่ยืน ส.อบจ.อำเภอเมือง เขต2, นางณิชาสุธนี นกนอก หน.ฝ่านสถานสงเคราะห์คนชรา, นางสาวนันท์นภัส แนมขุนทด หน.ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมร่วมกิจกรรม
🙏ขอขอบคุณวิทยากร นายกิตติสัณห์ วุฒิชรินรัตน์ ที่ให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้