ลงลึกหลักสูตร “ว.PA” ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
วันที่ 3 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ที่ รร.สตาร์เวล บาหลี นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางานข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (ว.PA) สังกัด อบจ.นครราชสีมา เพื่อเพิ่มความรู้ให้แก่คณะกรรมการประเมิน “ว.PA” ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ด้วยหลักสูตรการฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา และค้นหากลยุทธ์ที่แก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียน ซึ่งจะมีการฝึกปฏิบัติการตรวจสอบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) และวางแผนปฏิบัติงานตามข้อตกลงฯ เพื่อรองรับการประเมิน อย่างมีประสิทธิภาพ เหนือสิ่งอื่นใด ผู้ประเมินจะต้องมีความเที่ยงตรง ยุติธรรม สามารถแนะนำคุณครู ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ ชัดเจน เพื่อไปประเมิน “ว.PA” ของครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา ทั่ง 58 แห่ง ให้ได้รับการประเมินตำแหน่ง วิทยะฐานะ เพื่อเลื่อนเงินเดือนและคงวิทยะฐานะครู เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
โดยมี นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภา อบจ., นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ., นายพงษ์พิมล คำลอย ผอ.สำนักการศึกษาฯ พร้อม ผอ.ส่วนฯ – ศึกษานิเทศก์, น.ส.ธัญญรัตน์ กาญจนวัฒนา รัตนชินกร ส.อบจ.อ.เมือง เขต 7 และ ประธานกลุ่มพื้นที่สุขภาพที่ 1 ที่ 3 และ ที่ 6 ร่วมพิธี
ขอขอบคุณ นายศักดิ์เดช กองสูงเนิน ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ, นายจักรพันธ์ เศษสรรพ์ ศึกษานิเทศก์ เทศบาลนครมหาสารคาม และ นางวศินี พิเดช ข้าราชการบำนาญ อดีตครูเชี่ยวชาญ วิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม