อบรมเลี้ยงไส้เดือนและการผลิตสารบำรุงดินจากมูลไส้เดือน รุ่นที่ 3
วันที่ 8 สิงหาคม 2566 ที่ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลด่านเกวียน อ.โชคชัย #นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดการอบรมส่งเสริมประกอบอาชีพเสริม หลักสูตรที่ 8 การเลี้ยงไส้เดือนและการผลิตสารบำรุงดินจากมูลไส้เดือน รุ่นที่ 3 โดยมีนายซ้าย ผลกระโทก ส.อบจ.อ.โชคชัย, นายอดุลย์ อยู่ยืน ส.อบจ.อ.เมือง เขต 2, นางสาวนันทยา ลัดกลาง เกษตรอำเภอโชคชัย, นายชรินทร์ เปลี่ยนกระโทก นายก ทต.ด่านเกวียน, นายบุญช่วย กาวกระโทก ผอ.รพ.สต.ท่าอ่าง, นายยุทธศิลป์ จินดามาตย์ ผอ.รร.ด่านเกวียนวิทยา, ผู้นำท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม อบจ.นครราชสีมา ร่วมกิจกรรม
ขอขอบคุณ นายธรรศนรินทร์ แก้วสัจจาวัฒนา และคณะ ที่มาให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม