ฟื้น “รำโทนโคราช” ปลุกคนรุ่นใหม่สืบสานศิลปะ รากเหง้าเมืองย่าโม
วันที่ 9 สิงหาคม 2566 ที่ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดการอบรมรำโทนการละเล่นพื้นบ้านโคราช เพื่อสืบทอดอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม สร้างค่านิยมให้เยาวชนและประชาชนได้อนุรักษ์ประเพณีไทย ซึ่งเป็นการละเล่นพื้นบ้านที่แสดงถึงเอกลักษณ์รากเหง้าของท้องถิ่น ทั้งเป็นมรดกของชาวนครราชสีมาและชาวไทย โดยการอบรมครั้งนี้มีครู บุคลากร และนักเรียนสังกัด อบจ.นครราชสีมา บุคลากรจากสภาวัฒนธรรมจังหวัดและอำเภอ เข้าร่วมอบรมจำนวน 160 คน
โดยมี รศ.ดร อดิศร เนาวนนท์ รก.อธิการบดี มรภ.นม., นางสมใจ อินทรทรัพย์ รองประธานสภาวัฒนธรรม จ.นม., นางประกายมาศ กิริวัฒนศักดิ์ ที่ปรึกษาพิเศษ นายก อบจ., นายจิรยุทธ อาสาเสน เลขานุการอบจ. และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีเปิด
🙏🏻ขอขอบคุณวิทยากร นายบุญสม สังข์สุข อุปนายกสมาคมศิลปินพื้นบ้านอีสานใต้, อาจารย์ติยาพรรณ ประพันธ์วิทยา อดีต รอง ผอ.วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา, นายจักรเพ็ชร หาญสันเทียะ ครูชำนาญการพิเศษ รร.บ้านต่างตา