ว.PA รุ่นที่ 3 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
วันที่ 9 สิงหาคม 2566 ที่ รร.สตาร์เวล บาหลี #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางานข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (ว.PA) รุ่นที่ 3 จำนวน 224 คนสังกัด อบจ.นครราชสีมา เพื่อเพิ่มความรู้ให้แก่คณะกรรมการประเมิน “ว.PA” ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ด้วยหลักสูตรการฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา และค้นหากลยุทธ์ที่แก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียน และวางแผนปฏิบัติงานตามข้อตกลงฯ เพื่อรองรับการประเมิน อย่างมีประสิทธิภาพ เหนือสิ่งอื่นใด ผู้ประเมินจะต้องมีความเที่ยงตรง ยุติธรรม สามารถแนะนำคุณครู ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ ชัดเจน เพื่อไปประเมิน “ว.PA” ของครู และบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา ทั่ง 58 แห่ง ให้ได้รับการประเมินตำแหน่ง วิทยะฐานะ เพื่อเลื่อนเงินเดือนและคงวิทยะฐานะครู ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
โดยมี นายพงษ์พิมล คำลอย ผอ.สำนักการศึกษาฯ พร้อม นางวรรณภา นวลฉิมพลี ผอ.กองการเจ้าหน้าที่, นายจิรยุทธ อาสาเสน เลขานุการอบจ.นครราชสีมา ผอ.ส่วนฯ – ศึกษานิเทศก์ ร่วมพิธี
ขอขอบคุณ นายศักดิ์เดช กองสูงเนิน ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ, นางวศินี พิเดช ข้าราชการบำนาญ อดีตครูเชี่ยวชาญ วิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม