อบจ.โคราช ร่วมกับ กรมควบคุมโรค
สร้างเกาะป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
วันที่ 9 สิงหาคม 2566 ที่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการสาธารณสุข การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ซึ่งเป็นการลงนามร่วมกันระหว่าง กรมควบคุมโรค โดย นายธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดย นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา 1 ฉบับ และ ระหว่าง กรมควบคุมโรคโดย นายธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดย รศ.ดร.อนันต์ ทองระอา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการจัดทำผลิตภัณฑ์ทางวิชาการ การนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ในการป้องงกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ การศึกษาวิจัยพัฒนาด้านการสาธารณสุข ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านสุขภาพ ระหว่าง กรมควบคุมโรค กับ อบจ.นครราชสีมา รวมถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในสังกัด อบจ.นครราชสีมา ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ จ.นครราชสีมาต่อไป
โดยมี นายทวีชัย วิษณุโยธิน ผอ.สนง.ควบคุมโรคที่ 9 จ.นครราชสีมา, นพ.ดิเรก ขำแป้น รองอธิบดี กรมควบคุมโรค, นพ.ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 9, และ นายวุฒิชัย วงค์ปัญโญ ปลัด อบจ.นครราชสีมา ลงนามเป็นสักขีพยาน