จัดเก็บเงินภาษีอย่างคุ้มค่า เพื่อสร้างเมืองโคราชไปด้วยกัน
วันที่ 24 สิงหาคม 2566 ที่ โรงแรมแคนทารี โคราช #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดอบรมสัมมนาผู้ประกอบการในการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2566 “ผู้ควบคุมและจัดการโรงแรม หรือสถานที่คล้ายคลึงกัน ในเขตพื้นที่ จ.นครราชสีมา” จำนวน 403 คน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ให้เพิ่มขึ้นจากงบประมาณที่ผ่านมา ให้ผู้ประกอบการได้มีความรู้เกี่ยวกับงบข้อบัญญัติของ อบจ.ที่ถูกต้อง พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เปิดรับฟังความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง อบจ. และผู้ประกอบการในเขตจังหวัดนครราชสีมา
โดยมี นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภา อบจ.นครราชสีมา, พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ รองนายก อบจ., น.ส.ธัญญารัตน์ รัตนชินกร ส.อบจ.อ.เมือง เขต7, นายสุรศักดิ์ ตันติสวัสดิ์ ส.อบจ.อ.โนนไทย, นายจิรยุทธ อาสาเสน เลขานุการ อบจ., นางอุไรวรรณ ภัทรปิติพล ผอ.สำนักคลัง, นางวรรณภา นวลฉิมพลี ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ร่วมงาน
🙏ขอขอบคุณวิทยากร นายวรพจน์ สุพยากรณ์ จาก ปภ.นครราชสีมา, นายนิสัย สุขระ จากสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และนายอาจศึก ชนะหาญ จาก สนง. จัดหางานนครราชสีมา ที่มาให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้