สร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย แก้ไขความยากจน
วันที่ 24 สิงหาคม 2566 ที่ โรงแรมสบายโฮเทล #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดการอบรมส่งเสริมศักยภาพสตรีและประชาชนทั่วไปเพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ หลักสูตร การทำแหนมและการทำพรมเช็ดเท้าจากเศษผ้า เพื่อให้สตรีและประชาชนมีความรู้ มีทักษะในการประกอบอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการแก้ไขปัญหาความยากจนในครัวเรือน นำสู่การปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตประจำวันและชุมชน โดยมี นางรังสิยา นุทกิจ ผอ.กองสวัสดิการสังคม และผู้เข้ารับการฝึกอบรมกว่า 100 คน เข้าร่วม
ขอขอบคุณ นางกนกรัชต์ วงษ์กาฬสินธุ์ ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ,นางเฉลาศรี วงษ์พิพัฒน์ และน.ส.ดรัณภัทร ตันติพิริยะชัย วิทยากร ให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ตลอดจนความอนุเคราะห์จากพัฒนาการจังหวัด และพัฒนาการอำเภอ 32 อำเภอ ที่ดำเนินการคัดเลือกและประสานกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการฝึกกอบรม ครั้งนี้