สูงวัย สดใส แข็งแรง
วันที่ 24 สิงหาคม 2566 ที่ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง #นายกมลศักดิ์ เกษเมธีการุณ รองนายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดอบรมการพัฒนาสุขภาวะเพื่อผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อให้ผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์ฯ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งยังส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีขึ้นต่อไป โดยมีนางณิชาสุธนี นกนอก หน.ฝ่ายสถานสงเคราะห์ฯ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม
🙏ขอขอบคุณนายรุ่งโรจน์ วรชมพู วิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้