สำนักงบฯ เขต 9 ติดตามประเมินภารกิจ อบจ.
ที่ได้รับการจัดสรรงบพัฒนาท้องถิ่นและระบบบริการสาธารณะ
วันที่ 25 สิงหาคม 2566 ที่ห้องประชุมรวงผึ้ง สำนักงาน อบจ.นครราชสีมา นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 และขอรับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ อบจ.นครราชสีมา ต่อคณะจากสำนักงานงบประมาณเขตที่ 9 นำโดย นายมหิทธิ จันทรฉายะ ผอ.สำนักงบประมาณเขตที่ 9 ในภารกิจติดตามการประเมินผลโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งอบจ.นครราชสีมา เป็นหน่วยรับตรงได้รับจัดสรรงบเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณในปี 2567 ไปยังสำนักงบประมาณ เพื่อใช้ในภารกิจของ อบจ. ที่มีพื้นที่และจำนวนประชากร รวมถึงภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน เป็นจำนวนมาก มีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่นและจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา
โดยมี พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ รองนายก อบจ., นายวุฒิชัย วงค์ปัญโญ ปลัด อบจ., พร้อมด้วย เลขานุการนายก อบจ.,หัวหน้าส่วนราชการ และ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบริหารยุทธศาสตร์ เข้าร่วม