อบรมพัฒนาผู้นำชุมชนด้านการเกษตร
วันที่ 28 สิงหาคม 2566 #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ประธานเปิดการอบรมส่งเสริมการพัฒนาผู้นำชุมชนด้านการเกษตร กิจกรรมที่ 2 หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนด้านบริหารจัดการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร รุ่นที่ 2 เป็นการอบรมด้านวิชาการด้านการเกษตร ให้รู้เท่าทันสถานการณ์และปรับเปลี่ยนแนวทางหรือวิธีการทำเกษตรกรรมให้ทันสมัย เพื่อนำความรู้ไปปฏิบัติและสามารถถ่ายทอดสู่ชุมชนหรือหมู่บ้านได้อย่างถูกต้อง
โดยมีนายนิมิต ปัทมเจริญ นายอำเภอชุมพวง, พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ รองนายก อบจ., นายธนกร อนุกูล ปลัดอำเภอ, นางนารดา อึ้งสวัสดิ์ ส.อบจ.อ.ชุมพวง, นายทรงพล แก้วประเสริฐ นายก ทต.ชุมพวง พร้อมด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ผู้อำนวยการ รพ.สต., ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด อบจ., ผู้นำท้องถิ่น, อสม. และพี่น้อง อ.ชุมพวง ให้การต้อนรับ ที่ หอประชุมอำเภอชุมพวง
🙏ขอขอบคุณวิทยากร นางรัชนีกร พบบุญ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ, น.ส.อรุณี นิคงรัมย์, นางชลธิชา เพชรโชติ, น.ส.สาริกา พรมน้ำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และน.ส.เปรมมิกา เคียงพิมาย, น.ส.กนกวัลย์ พวงจันทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ที่ให้เกียรติมาถ่ายทอดความรู้กับผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้