ลุยต่อหลักสูตรที่ 3 “การปลูกไม้ผลและพืชเศรษฐกิจใหม่”
วันที่ 4 กันยายน 2566 ที่ สมาคมฮากกา #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดการอบรมส่งเสริมอาชีพ ด้านการปลูกไม้ผลและพืชเศรษฐกิจใหม่ หลักสูตรที่ 3 “การปลูกและการดูแลฝรั่งหงเป่าสือ การปลูกอะโวคาโดในการพัฒนาสู่มาตรฐานสากล” พร้อมสนับสนุนให้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้สำหรับการปลูกไม้ผล และพืชเศรษฐกิจใหม่ ให้มีคุณภาพ มาตรฐานสินค้าเกษตร ยกระดับรายได้เกษตรกรและความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ พร้อมกันนี้ ผู้เข้ารับการอบรม จะได้ลงพื้นที่ไปยังสวนที่ได้มีการเพาะปลูกพืชดังกล่าว เพื่อให้เห็นถึงขั้นตอน วิธีการดูแล การบำรุงรักษาผลผลิต จากเกษตรที่ได้ทำการปลูกจากสถานที่จริง
“อบจ.นครราชสีมา เชื่อมั่นเกษตรกรที่ผ่านการอบรมและศึกษาดูงานในครั้งนี้ จะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ ไปต่อยอดในพื้นที่ของตนเอง ซึ่งในปัจจุบันไม้ผล และพืชเศรษฐกิจใหม่ กำลังเป็นที่นิยม และตลาดมีความต้องการสูงขึ้น สร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืนต่อไป”
โดยมี พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ รองนายก อบจ., นายอดุลย์ อยู่ยืน ส.อบจ.อ.เมือง เขต 2, นายประพจน์ ธรรมประทีป ส.อบจ.อ.เมือง เขต 4, น.ส.รัชฎา ใจกล้า ส.อบจ.อ.เมือง เขต 5, นายกิตติ วัฒนกสิการ เกษตรอำเภอเมืองฯ, น.ส.ปัทมพร ภูชิกะตัน ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด และ นางรังสิยา นุทกิจ ผอ.กองสวัสดิการสังคม พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมพิธี
ขอขอบคุณ นายสำรอง วรภาพ ข้าราชการบำนาญสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครราชสีมา เป็นวิทยากรให้ความรู้ตลอดการฝึกอบรม