วันอังคารที่ 5 กันยายน 2566
สำนักช่างได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ(ส่วนช่างสุขาภิบาล) ออกติดตามตรวจสอบและซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 เครื่อง ดัังนี้
1. พื้นที่อบต.ชุมพวง อ.ชุมพวง
2. พื้นที่บ้านแท่น ต.ประสุข อ.ชุมพวง