คณะอนุกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ ประชุมด้านยุทธศาสตร์และแผนงาน และติดตามประเมินผล
วันที่ 8 กันยายน 2566 ที่ ห้องประชุมสำนักช่าง อบจ.นครราชสีมา #นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.นครราชสีมา ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ ด้านยุทธศาสตร์และแผนงาน และติดตามประเมินผล มีระเบียบวาระการประชุม 5 วาระ เป็นเรื่องการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพสุขภาพระดับพื้นที่ เพื่อให้สอดคล้องทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ และวาระที่4 เรื่องพิจารณาแผนการดำเนินงานปี 2566 – 2567 เพื่อพิจารณานำเข้าประชุมคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ (กสพ.) ต่อไป
โดยมี ดร.สันติ ทวยมีฤทธิ์ ประธานอนุกรรมการฯ พร้อมด้วย นางวันทา หวังเกลี้ยงกลาง ผู้จัดการกลุ่มภารกิจ สปสช.เขต9, พญ.ต้องตา ชนยุทธ ผอ.รพ.สูงเนิน, นายเตชิต วัชรเมธาพงษ์ ผอ.กองสาธารณสุข, หัวหน้าส่วนราชการ, หัวหน้ากลุ่มงาน รพ.สต. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม