คณะอนุกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ ประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณ(งบOP/PP) รพ.สต. ที่ถ่ายโอน
วันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น.
#นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.นครราชสีมา พร้อมด้วย นายภาดล ศรีกระโทก รองปลัด อบจ. และหัวหน้าส่วนราชการ อบจ. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ด้านงบประมาณ ครั้งที่ 3/2566 เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณ(งบOP/PP) รพ.สต. ที่ถ่ายโอนมาสังกัด อบจ.นครราชสีมา จำนวน 181 แห่ง จากทั้งหมด 182 แห่ง ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยในกรณีดังกล่าว มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการจัดสรรงบประมาณ (งบOP/PP) ของปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เมื่อวันที่ 1 กันยายน ที่ผ่านมา เห็นชอบโอนงบประมาณโดยตรง ให้แก่ รพ.สต. สังกัด อบจ.นครราชสีมา ทั้ง 181 แห่ง ภายใต้เงื่อนไขที่ตกลงกับหน่วยบริการประจำ จึงจำมาสู่การประชุมครั้งนี้ ซึ่งที่ประชุม มีวาระ เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณ (งบ OP/PP) รพ.สต.สังกัด อบจ. จำนวน 181 แห่ง ของปีงบประมาณ 2567 และ การจ่ายค่าตอบแทนในกลุ่มข้าราชการโอนย้าย กลุ่มบรรจุใหม่ และ กลุ่มขอช่วยราชการ
โดยมี นายแพทย์วิชาญ คิดเห็น รอง นพ. สสจ.นครราชสีมา เป็นประธาน พร้อมด้วย นายตรารัศมิ์ นาคดิลก รอง ผอ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9, นางสาวสุวรรณาภา ศรีนาค หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ., นางสาวสายพิณ จ่ายนอก ผู้อำนวยการกลุ่มเงิน บัญชี และการตรวจสอบ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา, หัวหน้ากลุ่มงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา