2 รมว. ลงพื้นที่มอบนโยบายให้โคราช กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
วันที่ 9 กันยายน 2566 ที่ ห้องหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ร่วมประชุมรับนโยบายจาก นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ในโอกาสลงพื้นที่มอบนโยบายปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด โดยรับฟังข้อเสนอแนะของหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เพื่อการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ทั้งในด้านสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล รวมถึงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและด้านการกีฬา เพื่อกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ สร้างรายได้ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของจังหวัดและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
โดยมี นายสยาม ศิริมงคล ผวจ.นม.,นายชรินทร์ ทองสุข รอง ผวจ.นม., นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รอง ผวจ.นม., นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ. พร้อมด้วย สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร,หน่วยงานภาครัฐ – ภาคเอกชน, หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ร่วมประชุม