ข้าราชการและบุคลากรเข้ารับรางวัล “คนดี ศรี อบจ.”
ในวันที่ 11 กันยายน 2566 ที่ ห้องประชุม สำนักช่าง อบจ.นครราชสีมา นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณ แก่ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดฯ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจด้านการปฏิบัติงาน ตามโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น “คนดี ศรี อบจ.” ทั้งในด้านคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งคณะกรรมการฯได้พิจารณาคัดเลือกบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ในสังกัด อบจ.นครราชสีมา ประจำปี 2566 ซึ่งมีผู้ที่เหมาะสมและเข้าเกณฑ์การประเมินคัดเลือก จำนวน 31 คน
โดยมี พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ รองนายก อบจ., นางสาวกษิรา อณวัชวณิช เลขานุการ นายก อบจ., นายเรืองฤทธิ์ ระวิยวงศ์ เลขานุการนายก อบจ., นายวุฒิชัย วงค์ปัญโญ ปลัด อบจ., นายจิรยุทธ อาสาเสน และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นเกียรติ