ประชุมคณะอนุกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ด้านบุคลากร ครั้งที่ 1/2566
วันที่ 11 กันยายน 2566 ที่ ห้องประชุมรวงผึ้งอบจ.นครราชสีมา #นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.นครราชสีมา ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ด้านบุคลากร ครั้งที่ 1/2566 ระเบียบวาระการประชุม 5 วาระ โดยวาระที่ 4 เรื่องพิจารณาเห็นชอบบัญชีรายชื่อ ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างที่สมัครใจถ่ายโอนมายัง อบจ. ปีงบประมาณ 2567 ที่ได้รับการยืนยันข้อมูลร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข พร้อมทั้งหารือแนวทางการจ้างพนักงานใหม่และการรับสมัครบุคลากรที่ประสงค์ถ่ายโอนปีงบประมาณ 2568 เพื่อส่งข้อมูลให้คณะอนุกรรมการต่อไป
โดยมี พญ.อารีย์ เชื้อเดช รอง นพ.สสจ. เป็นประธานอนุกรรมการฯ พร้อมด้วย นายภาดล ศรีกระโทก รองปลัด อบจ., นางวรรณภา นวลฉิมพลี ผอ.กองการเจ้าหน้าที่, นายเตชิต วัชรเมธาพงษ์ ผอ.กองสาธารณสุข, น.ส.วีย์สุดา ญวนแม หน.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล(สสจ.นม.), นายวิกร วัฒนะดิฐ หน.กลุ่มงาน รพ.สต, หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข เข้าร่วมประชุม