เสียงสมาชิกสภาฯ เป็นเอกฉันท์ ยกมือเห็นชอบ 4 ญัตติ
พร้อมฝาก “นายก อบจ.” เร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อน ปชช.โดยเร็ว
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)นครราชสีมา จัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4/2566 มีระเบียบวาระการประชุม 4 วาระ โดยฝ่ายสภาประกอบด้วย นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภา อบจ. พร้อมรองประธานสภา เลขานุการสภา ฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ. พร้อมรองนายก อบจ. และสมาชิกสภา อบจ.นครราชสีมา 46 คน จากจำนวนสมาชิกสภาฯ ทั้งสิ้น จำนวน 48 คน นอกจากนี้ ยังมีหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภา สำนักช่าง อบจ.นครราชสีมา
โดยมีวาระสำคัญต้องขอความเห็นชอบจากสมาชิกสภาฯ (3.1) ญัตติ เรื่องขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ อบจ.นครราชสีมา เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ มีสมาชิกในที่ประชุม 46 คน เห็นชอบรับหลักการ 42 คน งดออกเสียง 4 คน (3.2) ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โอนครั้งที่ 32 ในงบลงทุนโดยการโอนเพิ่ม โอนลด หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ มีสมาชิกในที่ประชุม 46 คน อนุมัติ 42 คน งดออกเสียง 4 คน
(3.3) ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สมาชิกสภาในที่ประชุม จำนวน 46 คน เห็นชอบอนุมัติ 42 คน งดออกเสียง 4 คน และ(3.4) ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบ กรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ซึ่ง เมื่อรับมอบ อบจ. จะต้องเป็นผู้ดูแลทรัพย์สิน ในญัตติดังกล่าว สมาชิกในที่ประชุม จำนวน 42 คน เห็นชอบอนุมัติ 38 คน งดออกเสียง 4 คน
นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา กล่าวว่า คณะผู้บริหารและข้าราชการ อบจ. ขอบคุณสมาชิกสภาฯ ที่ได้เห็นชอบอนุมัติในระเบียบวาระที่ 3 ทั้ง 4 เรื่อง เพื่อให้ฝ่ายบริหารสามารถดำเนินงานต่าง เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชน ซึ่งหลังจากนี้ ฝ่ายบริหารและข้าราชการจะเร่งดำเนินงานให้เสร็จทันตามเวลา เพราะช่วง 1 – 2 เดือนที่ผ่านมา ตนได้ลงพื้นที่และรวบรวมข้อมูลพร้อมทำเป็นรูปแบบ “โปรเจ็คแบงค์” นั่นหมายความว่า เมื่อ อบจ.มีงบประมาณจะสามารถจัดทำโครงการที่สำคัญๆ เพื่อว่าพี่น้องประชาชนจะได้ไม่เสียโอกาส อบจ.ก็จะได้เร่งจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้มากที่สุด ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น