ลงพื้นที่มอบบ้าน 5 หลัง เขต อ.เทพารักษ์ ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง
วันที่ 18 กันยายน 2566 #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ส่งมอบ “ที่พักอาศัย” ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อม ใน 4 กลุ่มเป้าหมายสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ในพื้นที่ อ.เทพารักษ์ จำนวน 5 หลัง เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
🙏🏻พร้อมทั้งให้กำลังใจ และ ขอบคุณคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ, เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และผู้นำท้องถิ่นทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันดูแลพี่น้องประชาชน
#จุดที่1 อบต.สำนักตะคร้อ โดยมี นางมี เดียมขุนทด ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เป็นผู้รับมอบ
#จุดที่2 อบต.หนองแวง โดยมี นายทะนงศักดิ์ บำรุงราน ผู้พิการทางการมองเห็น เป็นผู้รับมอบ
#จุดที่3 อบต.บึงปรือ โดยมี น.ส.สมส่วน ทรัพย์สมบูรณ์ ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว เป็นผู้รับมอบ
#จุดที่4 อบต.วังยายทอง โดยมี นายหนาน เกขุนทด ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เป็นผู้รับมอบ
#จุดที่5 อบต.วังยายทอง โดยมี นางชู ทำท่วม ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เป็นผู้รับมอบ
โดยมี นายสิทธินนท์ เสาโท ปลัดอาวุโส, น.ส.มัทรีญา ศรพรหม ปลัดอำเภอ, นายเสกสรร วิวัฒน์สกุลรัตน์ ส.อบจ.อ.เทพารักษ์, นายเจษฎา พิทยาภรณ์ ส.อบจ.อ.ด่านขุนทด เขต 1, นายวิเชียร แป้นปลัด สาธารณสุขอำเภอ, นายกชกร ประดิษฐภูมิ ท้องถิ่นอำเภอ, น.ส.สุภัสสรณ์ คชภูมิ นักกายภาพบำบัด รพ.เทพารักษ์, น.ส.นันท์นภัส แนมขุนทด หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์กองสวัสดิการสังคม พร้อมด้วยนายก ทต.-นายก อบต., ผู้อำนวยการ รพ.สต., ผู้นำท้องถิ่น และพี่น้องอสม. ร่วมส่งมอบ