อบจ.โคราช อัพสกิล “ภาษาจีน” ให้นักเรียนในสังกัดฯ
วันที่ 15 กันยายน 2566 ที่ ห้องประชุม รร.ครบุรี อ.ครบุรี #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดอบรมพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนสองภาษา เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศด้านภาษาจีน รุ่นที่ 1 กลุ่มโรงเรียนในสังกัด อบจ. กลุ่มที่ 1 ด้านการสื่อสารภาษาจีน ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน ฝึกกระบวนการคิด วิเคราะห์และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ทักษะทางภาษาในชีวิตประจำวันนำไปเพิ่มโอกาสทางการศึกษาในอนาคตได้ต่อไป
โดยมี นางนงลักษณ์ บุญวาสนา ส.อบจ.อำเภอครบุรี เขต 1, นายพงษ์พิมล คำลอย ผอ.สำนักการศึกษาฯ, นายมนูญ ทับศรีแก้ว ผอ.รร.ครบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ, ผู้บริหารสถานศึกษา, คณะครูและนักเรียน
🙏ขอขอบคุณวิทยากร ดร.ธีรวัฒน์ การโสภา ประธานหลักสูตรฯ พร้อมด้วยนางจิราพร ปาสาจะ, นายพชรพล ชื่นจิตร และนายวรยศ ชื่นสบาย อาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ม.ราชภัฏนครราชสีมา ที่มาถ่ายทอดความรู้กับนักเรียนในครั้งนี้