คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 1. คู่มือการปฏิบัติงานการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้
 2. คู่มือปฏิบัติงานด้านยาเสพติด
 3. คู่มือปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
 4. คู่มือการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียน
 5. คู่มือการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคค
 6. คู่มือการลา
 7. คู่มือเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ
 8. คัมภีร์วินัย
 9. คู่มือการจัดการความรู้ “ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
 10. คู่มือการปฏิบัติงานตาม-พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ-พ.ศ.2540
 11. คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 12. คู่มือการปฏิบัติงานโรงแรม
 13. คู่มือการปฏิบัติงานน้ำมัน
 14. คู่มือการปฏิบัติงานยาสูบ
 15. คู่มือระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการ การบริหารงานบุุคคล