คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 1. คู่มือการจัดการความรู้ “ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
 2. คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 3. คู่มือการปฏิบัติงานโรงแรม
 4. คู่มือการปฏิบัติงานน้ำมัน
 5. คู่มือระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการ การบริหารงานบุุคคล
 6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
 7. คู่มือเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน
 8. คู่มือเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ
 9. คู่มือการปฏิบัติงานยาสูบ
 10. คู่มือการปฏิบัติงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 11. คู่มือการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ทั่วไป
 12. คู่มือการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล
 13. คู่มือการปฏิบัติงานตาม-พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ-พ.ศ.2540
 14. คู่มือการปฏิบัติงานระบบการจัดเก็บฏีกาอิเล็กทรอนิกส์
 15. คู่มือการลาของข้าราชการ สังกัด อบจ.นม.
 16. คู่มือชำระค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.
 17. คู่มือปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนด้านการทุจริตและการประพฤติมิชอบ