ทุกภาคส่วนต้องบูรณาการความร่วมมือเข้มแข็งผลักดัน “เกษตรกรยั่งยืน”
วันที่ 6 ตุลาคม 2566 ที่ ห้องสัมมนา บ.สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด
นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) เขต อ.เมืองนครราชสีมา จำนวนกว่า 250 คน เพื่อให้ อกม. ได้ทบทวนบทบาทภารกิจ สร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เปิดโลกทัศน์ให้เห็นถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมใหม่ๆ ของทางภาคการเกษตร
โดยมี นายกวี ตันติวงษ์ กก.ผจก.บ.สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด, นายประพันธ์ เขียนนอก นายกสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, นายชัยวัฒน์ โชคถาวร ผจก.ทั่วไป บ.สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด, นายภรานิตย์ จันทร์ยัง ปลัดอำเภอเมือง นม.นายกิตติ วัฒนกสิการ เกษตรอำเภอเมือง นม., นายก้องเกียรติ วงศ์นิยม ส.อบจ.อ.เมือง เขต 1, นายอดุลย์ อยู่ยืน ส.อบจ.อ.เมือง เขต 2, นายองอาจ พฤกษ์พนาเวศ ส.อบจ.อ.เมือง เขต 3, นายประพจน์ ธรรมประทีป ส.อบจ.อ.เมือง เขต 4, น.ส.รัชฎา ใจกล้า ส.อบจ.อ.เมือง เขต 5, ประธาน อกม. รองประธาน อกม., เลขานุการ อกม. และ อกม. เขต อ.เมืองนครราชสีมา ร่วมพิธี
“ความร่วมมือและการบูรณาการของทุกภาคส่วน จะเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับเกษตรกร ไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้ต่างๆ การส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะเข้ามาใช้ในภาคการเกษตร สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงเกษตร, การเตรียมพร้อมด้านการเพาะปลูกให้เข้ากับสภาพอากาศ และการดูแลด้านผลผลิตที่จะออกสู่ตลาด ภายใต้การประสานความร่วมมือของ อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน หรือ “อกม.” ที่ทำงานด้วยจิตอาสาจริงๆ หลังจากนี้ อบจ.จะได้หารือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และจะประสานไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการดูแลพี่น้อง อกม. และ ดูแลเกษตรกร จ.นครราชสีมา ให้มีความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน”

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ