จัด จบ ครบ 3 รุ่น “สน.คลัง” ร่วม “หน่วยตรวจสอบภายใน” อบรมผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง และการพัสดุ โรงเรียน สถานีขนส่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการอบรมผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง และการพัสดุ โรงเรียน สถานีขนส่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 3

นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง และการพัสดุ โรงเรียน สถานีขนส่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 3 ระวางวันที่ 5 – 7 พฤษภาคม 2566 เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อตนเองและองค์กรอย่างสูงสุด

นางอุไรวรรณ ภัทรปิติพล ผอ.สำนักคลัง นางสาวศิริพร แสไพศาล หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ผู้ดำเนินงาน โดยมีนายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภา อบจ., พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษาฯ, นายเตชิต วัชรเมธาพงศ์ ผอ.กองสาธารณสุข หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการในสังกัด และบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมเป็นเกียรติ ณ โรงแรมเซ็นเตอร์พอยต์ เทอร์มินอล 21 โคราช อ.เมือง จ.นครราชสีมา

และขอขอบคุณ นายชัชนัย อุดทา รอง ปลัด ทต. กุดดินจี่ พร้อมคณะวิทยากรทุกท่าน ที่มาให้ความรู้และสอนวิธีปฏิบัติให้กับผู้เข้ารับการอบรม

โครงการอบรมผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง และการพัสดุ โรงเรียน สถานีขนส่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 2

นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง และการพัสดุ โรงเรียน สถานีขนส่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 2 ระวางวันที่ 21 – 23 เมษายน 2566 เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อตนเองและองค์กรอย่างสูงสุด

นางอุไรวรรณ ภัทรปิติพล ผอ.สำนักคลัง นางสาวศิริพร แสไพศาล หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ผู้ดำเนินงาน โดยมีนายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภา อบจ., พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษาฯ, นายเตชิต วัชรเมธาพงศ์ ผอ.กองสาธารณสุข หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการในสังกัด และบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมเป็นเกียรติ ณ โรงแรมเซ็นเตอร์พอยต์ เทอร์มินอล 21 โคราช อ.เมือง จ.นครราชสีมา

และขอขอบคุณ นายชัชนัย อุดทา รอง ปลัด ทต. กุดดินจี่ พร้อมคณะวิทยากรทุกท่าน ที่มาให้ความรู้และสอนวิธีปฏิบัติให้กับผู้เข้ารับการอบรม

ออกตรวจนิเทศการเงิน บัญชี พัสดุ และทรัพย์สินของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

นางสาวศิริพร แสไพศาล หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พร้อมบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน ออกตรวจนิเทศการเงิน บัญชี พัสดุ และทรัพย์สินของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ

โครงการอบรมผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง และการพัสดุ โรงเรียน สถานีขนส่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง และการพัสดุ โรงเรียน สถานีขนส่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อตนเองและองค์กรอย่างสูงสุด

โดยมี #นางอุไรวรรณ ภัทรปิติพล ผอ.สำนักคลัง #นางสาวศิริพร แสไพศาล หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ผู้ดำเนินงาน พร้อมด้วย #นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภา อบจ., #พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ.นม., #นางฐิติรัตน์ ชุดทะเล ผอ.ส่วนบริหารงานพัสดุ ร่วมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้บริหารสถานศึกษา, ผู้อำนวยการ รพ.สต., #เจ้าหน้าที่สำนักคลัง และ #บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน ณ โรงแรมเซ็นเตอร์พอยต์ เทอร์มินอล 21 โคราช อ.เมือง จ.นครราชสีมา รุ่นที่ 1 ระวางวันที่ 7 – 9 เมษายน 2566
และขอขอบคุณ #นายชัชนัย อุดทา รอง ปลัด ทต. กุดดินจี่ พร้อมคณะ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมครั้งนี้ค่ะ

แก้ไข ตารางออกตรวจนิเทศติดตามงานการเงิน บัญชี พัสดุและทรัพย์สินของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

1. วันที่ 29 พ.ค. 2566 แก้ไขสถานที่ตรวจจาก รพ.สต.หัวหนอง เป็น รพ.สต.หญ้าคา

2. วันที่ 31 พ.ค. 2566 เนื่องจากเวลาซ้ำกัน ขอแก้ไขเวลาจาก 08.30 น. – 12.00 น. แก้ไขเป็นเวลา 13.00 น. – 16.30 น.
รพ.สต.กุดม่วง
รพ.สต.ตะเคียน
รพ.สต.หนองแวง (อ.เทพารักษ์)
รพ.สต.วังโป่ง

ตารางออกตรวจนิเทศติดตามงานการเงิน บัญชี พัสดุและทรัพย์สินของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

วันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี

วันนี้วันมหามงคล 23 มีนาคม 2566 วันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี ขอบารมีคุณย่าโมปกปักษ์รักษาลูกหลานให้ประสบความสำเร็จมีชัยเหนือทุกสิ่ง คิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกประการ

#นางสาวศิริพร แสพศาล หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน #นางรสสุคนธ์ เพิ่มศิริวาณิชย์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ , #นางสาวภัทรกมล เจริญ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ , #นางพรรณี เพชรเจริญ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ , #นางสาวชฎาพร อดใจ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ร่วมพิธีรำบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี และฉลองครบรอบ 555 ปี เมืองนครราชสีมา

วันท้องถิ่นไทย

วันที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา พร้อมด้วย นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ. และนายภาดล ศรีกระโทก รองปลัด อบจ. ร่วมถวายราชสักการะฯ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย

โดย น.ส.ศิริพร แสไพศาล หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน มอบหมายให้ น.ส.ภัทรกมล เจริญ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สด และถวายราชสักการะฯ และกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม จ.สมุทรสาคร เป็นแห่งแรกของประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 ถือเป็น “ปฐมบทแห่งการปกครองท้องถิ่นไทย” และเป็นรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่น ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชน และเป็นการถือกำเนิดของการปกครองท้องถิ่นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

โดยมี นายสยาม สิริมงคล ผวจ.นครราชสีมา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2